БУЛ ГЕЙТ ЕООД   Регистрирано през 1997 година в гр. Сливен дружеството започва своята дейност в сферата на селското стопанство и по-точно в областта на проектиране и изграждане на овощни градини, отглеждане, производство и търговия на трайни насаждения и производство на плодове / праскови, череши/; проектиране на ландшафтна архитектура и озеленяване.

 • Притежава сертифицирани и регистрирани градини и е собственик на първата градина – праскови в Република България със сертификат за качество по: GLOBALGAP /EUREPGAP/ от EUROCERT
  Притежава и Европейски Биосертификат от Балкан Биосерт ООД
 • Има атрактивна собствена марка и опаковка за плодовете съгласно всички изисквания на Европейския съюз.
 • Участва ежегодно в изложението за биопродукти BIOFACH , Германия и Агролинк –Изложение за биологично земеделие-София.


 •    От 2005 год. “БУЛ ГЕЙТ” ЕООД стартира своята дейност в проектирането и строителството.
  За кратко време се налага на пазара със своя професионализъм и опита си да поддържа високи стандарти на изпълнение, отговарящи на променящите се потребителски нужди и предпочитания.
  Фирмата е главен изпълнител на мащабни инфраструктурни проекти на Областно ниво както и проекти финансирани от Европейски фондове чрез МРРБ и МТСП, като основен инвеститор и клиент е Община Сливен.

  “БУЛ ГЕЙТ” ЕООД специализира в областта на:
 • Проектиране и изграждане на пътна инфраструктура и хидросъоръжения (водопроводи, канализации); Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазването на околната среда;
 • Изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения – строежи от енергийната инфраструктура.
 • Изграждане на строежи от високото строителство(жилищно, обществено - обслужващо, промишлено) и прилежащата му инфраструктура.
 • Извършва СМР (строително ремонтни ) дейности – строителство, саниране и обновяването на обществени сгради (Училища, Детски градини, Кметства, Здравни служби)
 • Предоставя механизирани услуги свързани със строителство;
 • Производство и търговия с бетон и бетонови изделия;


 •    Компанията е вписана в КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ с разрешение за следните групи и категории строителство:

  -Първа група : Строежи от високото строителство, принадлежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения- от Втора до Пета категория строежи
  -Втора група: Строежи от транспортната инфраструктура -от Първа до Четвърта категория строежи
  -Трета група: Строежи от енергийната инфраструктура - от Втора и трета категория
  -Четвърта група: Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазването на околната среда; от Първа до трета категория строежи
  -Пета група: Отделни видове СМР, съгласно НКИД за 2008 г.

     Фирмата е изпълнила множество договори свързани с текущи ремонти на училища, детски градини, кметства; благоустройствени дейности и изграждане на отводнителни съоръжения; саниране и хидроизолации на обществени сгради; възстановяване на пътни настилки; реконструкции на водопроводни и канализационни мрежи; спешни аварийни дейности свързани с възстановяване проводимостта на отводнителни канали, диги на реки, укрепване брегове, възстановяване преливници на язовири и подпорни стени, възстановяване на водостоци, реконструкции на водопроводни мрежи и др.

    
  В съвременно оборудвания бетонов възел се произвеждат бетон, бетонови смеси и изделия (бордюри, плочки), както за нуждите на фирмата при изпълнение на обекти по сключени договори, така и за външни клиенти. Новото оборудване предоставя възможност за прецизен компютъризиран контрол на бетоновите продукти, което е гаранция за произведеното количество и качество.
  В съответствие наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствие на строителни продукти БУЛ ГЕЙТ ЕООД притежава СЕРТИФИКАТИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ от "ЕН ДЖИ ЕН сертификация и контрол" на различни класове бетонови продукти.

  Бул Гейт ЕООД е сертифицирана и по ISO 9001:200, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Разполага със собствена автобаза , с поддържан и непрекъснато обновяван машинен и автопарк обхващащ целия технологичен цикъл на производство.  Компанията се развива с бързи темпове и все повече разширява дейността си.

  “БУЛ ГЕЙТ” ЕООД съзнава социалната си ангажираност и към служителите си, и към обществото. Именно затова се стреми да осигури на служителите си възможности за обучение и кариерно развитие, много добра работна среда и допълнителни социални придобивки.  Ако сте високо мотивирани и търсите професионално развитие проверете нашите свободни работни места.


  © 2009 webdesign & support:
  sitesassistance@gmail.com
  Камара на строителите


  GlobalGap


  Биологично производство


  ISO 9001:2000


  ISO 14001-2004


  ISO 14001-2004


  OHSAS 18001-2007


  OHSAS 18001-2007